Learning Resources

Ib phau ntawv no muaj kev txuas mus qhia cov ntsiab lus los is lub chav hauj lwm tsim los qhia tej yam ua uas txhawb nqa kev kawm rau cov tub ntxhais kawm sab nraum hnub qhia ntawv. Hauv txhua phau ntawv qhov txuas mus, muaj cov peev txheej, cov kev ua, cov kev txuas mus rau cov chaw kawm thiab cov cuab yeej los txhawb tsev neeg kev kawm hauv tsev. Cov peev txheej no mauj hloov kho tshiab tas li nrog kev loj hlob. Rov los txheeb xyuas dua thiab muab nplooj ntawv no tso ua ib qho favorite los yog qhov koj nyiam tshaj.

Digital Resources
Acceso a ​​Kev Mus Muab Cov Ntaub Ntawv Hauv “Internet”​ Digitales Básicos en Línea

Muaj ntau yam kev kawm ntawv nyob rau hauv “internet” uas cov tub ntxhais kawm ntawv mus muab tau ntawm qhov chaw Clever​​. Tsis tag li, cov me nyuam kuj siv tau lawv tus Student Portal​ los muab tau cov ntaub ntawv no thiab. Thaum lawv nkag mus rau ib lub vas sab (website) xws li Wonders los yog GoMath, cov me nyuam yuav tsum siv tag nhro lawv tus “email address” rau lub npe siv (Username), txuas nrog @fresnou.org. Piv txwv li: ​Abcd@fresnou.org

Back to top